Lamb Loin Chops / 20 per box / 4oz chops

Ships Frozen